1. നിച്ചം

    1. അവ്യ.
    2. എന്നും, എല്ലാപ്പോഴും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക