1. നിടാലം

    1. നാ.
    2. നിടലം
  2. നിടലം, നിടിലം

    1. നാ.
    2. നെറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക