1. നിതംബിനി

    1. നാ.
    2. സ്ത്രീ
    3. സുന്ദരമായ നിതംബമുള്ളവൾ, മനോഹരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക