1. നിത്യനിയമം

    1. നാ.
    2. മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമം, ശാശ്വതമായ നിയമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക