1. നിത്യരക്ഷ്യചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. എന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട നാല് (മാതാവ്, പിതാവ്, ആചാര്യൻ, അഗ്നി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക