1. നിത്യവൃത്തി

    1. നാ.
    2. കാലക്ഷേപം, ജീവിക്കാനാവശ്യംവേണ്ട പ്രവൃത്തി ധനം മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക