1. നിത്യസാന്നിധ്യം

    1. നാ.
    2. എപ്പൊഴും ഉള്ള സ്ഥിതി
    3. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥിരമായ ഈശ്വരചൈതന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക