1. നിത്യാരാധന

    1. നാ.
    2. ദിവസവുമുള്ള ആരാധന, തുടർച്ചയായ ആരാധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക