1. നിദാഘം

    1. നാ.
    2. വിയർപ്പ്
    3. ഉഷ്ണം, ചൂട്
    4. ഉഷ്ണകാലം, വേനൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക