1. നിദ്രാടനം

    1. നാ.
    2. ഉറക്കത്തിൽ നടക്കൽ, സ്വപ്നാടനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക