1. നിദ്രാപര

    1. വി.
    2. ഉറങ്ങുന്ന
    3. ഉറക്കത്തിൽ താത്പര്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക