1. നിദ്രാവാൻ

    1. നാ.
    2. അലസൻ, ഉറങ്ങുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക