1. നിധായ

  1. അവ്യ.
  2. നിധാനം ചെയ്തിട്ട്
 2. നിത്യ1

  1. വി.
  2. ശാശ്വതമായ, എപ്പോഴുമുള്ള, നാശമില്ലാത്ത, നിയമേനയുള്ള
 3. നിത്യ2

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
  3. പ്രഥമ തുടങ്ങിയ തിഥികളുടെ ദേവതകളിലോരോരുത്തരും
  4. കൊഴു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക