1. നിധീശൻ

  1. നാ.
  2. നിധിപതി
 2. നിദേശിനി

  1. നാ.
  2. ദിക്ക്
  3. നാട്, പ്രദേശം
  4. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക