1. നിധുവനം

    1. നാ.
    2. മൈഥുനം
    3. വിറയൽ, ഇളക്കം
    4. സന്തോഷം, ഉല്ലാസം
    5. വിനോദം, ക്രീഡ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക