1. നിനയനം

    1. നാ.
    2. നയിക്കൽ
    3. ഒഴിക്കൽ, ഒഴിച്ചുകളയൽ
    4. നിർവഹിക്കൽ, നടപ്പിലാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക