1. നിനവ്

    1. നാ.
    2. ഓർമ
    3. ചിന്ത, വിചാരം
    4. ആജ്ഞരേഖപ്പെടുത്തിയ കത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക