1. നിനാദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. നിനദിക്കുക
 2. നിനദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഒച്ചയുണ്ടാക്കുക, മുഴങ്ങുക, ശബ്ദിക്കുക
 3. നിന്ദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ആക്ഷേപിക്കുക, അപമാനിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക