1. നിനീഷു

    1. നാ.
    2. നയിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ
  2. നിനീഷ

    1. നാ.
    2. നയിക്കാനുള്ള ഇച്ഛ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക