1. നിന്ദനം

    1. നാ.
    2. നിന്ദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക