1. നിന്ദ്യ1

    1. വി.
    2. നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട
  2. നിന്ദ്യ2

    1. നാ.
    2. നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക