1. നിപതിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വീഴുക
    3. ഇറങ്ങുക, കീഴോട്ടുവരിക
    4. താഴോട്ടു പറക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക