1. നിപത്യ

  1. നാ.
  2. യുദ്ധഭൂമി
  3. വഴുക്കലുള്ള നിലം
 2. നിപാത്യ

  1. വി.
  2. നിപതിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  1. അവ്യ.
  2. നിപതിച്ചിട്ട്, വീഴ്ത്തിയിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക