1. നിപാകം

    1. നാ.
    2. പൂർണവിളവാകൽ, പഴുക്കൽ
    3. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വേണ്ടതരത്തിൽ വേകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക