1. നിപാഠം

    1. നാ.
    2. നിപഠം
  2. നിപഠം, -പാഠം

    1. നാ.
    2. പഠനം, വായന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക