1. നിപാനം

    1. നാ.
    2. കുടിക്കൽ
    3. കിണറ്റിനടുത്തു കന്നുകാലികൾക്കു വെള്ളം കുടിക്കാനായി വയ്ക്കുന്ന കൽത്തൊട്ടി
    4. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന കുഴി, ചെറിയ കുളം, കിണറ്
    5. പാൽപ്പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക