1. നിപീഡനം

    1. നാ.
    2. ആലിംഗനം
    3. ഉപദ്രവിക്കൽ
    4. ഞെക്കൽ, ഞെരിക്കൽ
    5. ഗുസ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക