1. നിപുണം

    1. അവ്യ.
    2. പൂർണമായി
    3. സമർഥമായി
    4. ശ്രദ്ധയോടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക