1. നിപുണൻ

    1. നാ.
    2. പണ്ഡിതൻ
    3. ബുധൻ
    4. സമർഥൻ, വിദഗ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക