1. നിപ്പിൾ

  1. നാ.
  2. മുലക്കുപ്പിയുടെ കാമ്പ്
  3. മുലഞെട്ട്
 2. നേപ്പാളി

  1. നാ.
  2. മനയോല
  3. തൂശിമുല്ല
  4. നേപ്പാൾ ദേശത്തുള്ള ആൾ
  5. കാട്ടീന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക