1. നിബദ്ധ

    1. വി.
    2. നിബന്ധനം ചെയ്യപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക