1. നിബന്ധന

    1. നാ.
    2. ചട്ടം, കരാറ്, ഇന്നതരത്തിൽ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക