1. നിബിഡീശം

    1. നാ.
    2. ഇടതിങ്ങിയ, നിബിഡമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക