1. നിബോധം

    1. നാ.
    2. അറിയിപ്പ്, വിജ്ഞാപനം
    3. അറിയൽ, മനസ്സിലാക്കൽ, ഗ്രഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക