1. നിഭൃതം

    1. നാ.
    2. വിനയം
    1. അവ്യ.
    2. രഹസ്യമായി
    3. സാവധാനത്തിൽ, ഒച്ചയും അനക്കവും ഇല്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക