1. നിമജ്ജഥു

    1. നാ.
    2. ഉറക്കം
    3. മുങ്ങൽ, മജ്ജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക