1. നിമദം

    1. നാ.
    2. സ്പഷ്ടമെങ്കിലും പതിഞ്ഞസ്ഥായിയിലുള്ള ഉച്ചാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക