1. നിമിത്തകാരണം

    1. നാ. തര്‍ക്ക.
    2. മൂന്നുവിധം കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് (സമവായികാരണം, അസമവായികാരണം എന്നു മറ്റു രണ്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക