1. നിമിത്തകാലം

    1. നാ.
    2. ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിനു കാരണമായി പറയാവുന്ന കാലമോ കാലഘട്ടമോ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക