1. നിമിത്തജ്ഞ

    1. വി.
    2. ശകുനഫലമറിയുന്ന
    3. കാരണം അറിയാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക