1. നിമിത്തഭൂത

    1. വി.
    2. കാരണമായിഭവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക