1. നിമീലനം

    1. നാ.
    2. കണ്ണടയ്ക്കൽ
    3. എന്നെന്നേക്കുമായി കണ്ണടക്കൽ, മരണം
    4. (ജ്യോ.) പൂർണഗ്രഹണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക