1. നിമീലിത

    1. വി.
    2. കൂമ്പിയ
    3. കണ്ണടച്ച
    4. കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക