1. നിമൂലം

    1. അവ്യ.
    2. വേരോടെ, വേരുവരെ, പൂർണമായി. നിമൂലനാശം = പൂർണമായനാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക