1. നിമ്നോന്നത

    1. വി.
    2. താണും ഉയർന്നും ഉള്ള, നിരപ്പില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക