1. നിമ്മൾ

    1. നാ.
    2. നിങ്ങൾ
  2. നൊമ്മൾ

    1. -
    2. നമ്മൾ എന്നതിൻറെ ദേശ്യഭേദം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക