1. നിയന്ത്രണാതീത

    1. വി.
    2. നിയന്ത്രണത്തിനു വഴങ്ങാത്ത, നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക