1. നിയമവ്രതം

    1. നാ.
    2. നിയമങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ്ഠ
    3. എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക