1. നിയമാം

  1. നാ.
  2. ബന്ധിക്കൽ
  3. നിയന്ത്രണം
  4. ഭരണം
  5. സർക്കാരിലോ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തൽ
  6. ശാസിക്കൽ, ശിക്ഷിക്കൽ
  7. ക്രമം, ചിട്ട
 2. നിയമം1

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
  3. തപസ്സ്
  4. വ്രതം
  5. ചട്ടം
  6. സമൂഹത്തിൻറെ സുസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളിൽ അധികാരികൾ നിർമിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയ ചട്ടങ്ങളും അവയ്ക്കുണ്ടായ ഭേദഗതികളും ക്രാഡീകരിച്ചത്
  7. വ്യവസ്ഥ, ഉടമ്പടി
  8. ക്രമം, ക്രമീകരണം, ക്രമമായി ആവർത്തിക്കുന്നത്
  9. പതിവായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്
  10. പ്രതിജ്ഞ, നിശ്ചയം
 3. നിയമം2

  1. അവ്യ.
  2. പതിവായി, മുറപ്രകാരം
 4. നിയാമം

  1. നാ.
  2. നിയമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക