1. നിയമേന

    1. അവ്യ.
    2. പതിവായി, മുറപ്രകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക